Regulamin - Dzień Mamy

Regulamin

REGULAMIN KONKURSU „Dzień Mamy z Decoflora”

Konkurs „Dzień Mamy z Decoflora” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Decoflora Studio Maria Deręgowska, ul. Lelewela 33, 87-100 Toruń, NIP: 569-171-18-40, (zwaną dalej „Organizatorem”).

1. Konkurs jest konkursem typu otwartego i jest przeznaczony dla wszystkich osób pełnoletnich (osób fizycznych) posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, spełniających warunki uczestnictwa (dalej: Uczestnik/Uczestnicy) określone w niniejszym regulaminie.

2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, ani członkowie najbliższej rodziny takich osób.

3. Uczestnik dokonuje zgłoszenia poprzez zakup dowolnego produktu na stronie Decoflora.pl oraz podanie treści bilecika dodawanego do przesyłki kwiatowej.

4. W konkursie oceniana będzie kreatywność i styl treści bilecika.

5. Treść bilecików nie będzie dostępna publicznie.

6. Zakupu i zgłoszenia do Konkursu można dokonać począwszy od dnia 18 maja 2020 roku od godziny 00:01 do dnia 25 maja 2020 roku do godziny 22:00.

7. Jedna osoba może dokonać dowolną ilość zakupów, tym samym zgłoszeń do Konkursu.

8. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 26 maja 2020 r.

9. Zwycięzców wyłoni komisja powołana przez Organizatora, składająca się z przedstawicieli firm fundujących Nagrody.

10. Komisja w swoim wyborze kierować się będzie własnymi, subiektywnymi gustami oceniając przede wszystkim kreatywność Uczestników Konkursu przygotowujących treść bilecików.

11. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w dniu 26 maja 2020 r. na stronie internetowej decoflora.pl

12. Od decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

13. Nagrodami w Konkursie (dalej: Nagrody) są:
I nagroda

Nowy Mercedes GLA z Auto-Frelik na weekend z pełnym bakiem (limit kilometrów = bak paliwa). 

II nagroda
Kwiat doniczkowy z osłonką od Decoflory i krem do rąk od Domowy kosmetyk.

III nagroda

Pakiet kaw i herbat od Fonte

14. Laureaci Konkursu zostaną poinformowani o przyznaniu im nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany przy zamówieniu.

15. Warunkami wydania nagrody Laureatowi są:
A. zwrotne potwierdzenie chęci przyjęcia nagrody (za pośrednictwem poczty elektronicznej);
B. podanie danych teleadresowych niezbędnych do wydania nagrody lub jej odbiór osobisty w siedzibie Organizatora.

16. Osoby zgłaszające swój udział w Konkursie oraz Uczestnicy Konkursu poprzez fakt przystąpienia do udziału w Konkursie wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych podanych niniejszego Konkursu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu wykorzystywania ich przez Organizatora na potrzeby przeprowadzanego Konkursu oraz w celu wykorzystania w materiałach związanych z Konkursem. Administratorem danych osobowych – w rozumieniu wspomnianej wyżej ustawy - zebranych podczas niniejszego Konkursu jest Organizator. Każda osoba, która udostępniła swoje dane osobowe, ma prawo wglądu do tych danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagród Laureatom Konkursu.


17. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczące niniejszego Konkursu mają charakter jedynie informacyjny. Moc wiążącą mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.


18. Jakiekolwiek naruszenie Regulaminu powoduje utratę prawa uczestnictwa w Konkursie oraz utratę prawa do otrzymania nagrody.


19. Podstawę prawną Konkursu stanowi wyłącznie niniejszy Regulamin oraz przepisy prawa.

20. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu Konkursu z ważnych powodów nawet w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie umieszczona na stronie konkursowej www.decoflora.pl. Regulamin w zmienionym brzmieniu obowiązywać będzie w stosunku do wszystkich zgłoszeń konkursowych niezależnie od daty zgłoszenia.

21. Wysłanie zgłoszenia do Konkursu jest jednoznaczne z przyjęciem przez Uczestnika warunków niniejszego Regulaminu.

22. Wszelkie reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych. Dla oceny zachowania terminu złożenia reklamacji miarodajna jest data nadania przesyłki zawierającej reklamację. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis
i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora.

23. Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie: www.decoflora.pl

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl